Porady i Newsy

27 kwietnia, 2012

Ewidencja przebiegu pojazdu w dz. gosp.

Podatnicy, którzy wykorzystują w prowadzeniu działalności gospodarczej niestanowiące ich własności samochody osobowe lub nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych (samochody prywatne), są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów i rozliczać koszty przy pomocy tzw. kilometrówki (nie dotyczy to samochodów w leasingu operacyjnym). Tzw. kilometrówka, czyli iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu, która zależy od pojemności skokowej silnika i wynosi: a) 0,5214 zł dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 oraz b) 0,8358 zł dla samochodów osobowych z silnikami o większym litrażu. Uzyskany w ten sposób wynik stanowi górną granicę wydatków związanych z […]
23 kwietnia, 2012

Umowy cywilnoprawne do 200 zł brutto

Umowy cywilnoprawne opiewające na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto zawarte nie z własnym pracownikiem opodatkowane są w sposób ryczałtowy (Art.30 ust.1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zryczałtowany podatek pobiera się w wysokości 18% przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania i składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego. Nie odlicza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Przychodów opodatkowanych w ten sposób nie uwzględnia się w rozliczeniu rocznym podatnika.
21 kwietnia, 2012

Dokumenty rozliczeniowe ZUS za 2011 rok!

Do końca kwietnia należy sprawdzić dokumenty rozliczeniowe ZUS za 2011 rok! Do końca kwietnia 2012 roku każdy płatnik składek powinien sprawdzić dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS w 2011 roku. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, w ciągu 7 dni należy złożyć korektę dokumentów, których te niezgodności dotyczą. Za niezłożenie korekty we wskazanym terminie pracodawcy grozi grzywna do 5000 złotych.
19 kwietnia, 2012

Od 3.05.2012 r. grzywna dla Pracodawcy nawet do 2 tyś. zł

W związku ze zmianami wprowadzanymi w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, z dniem 3 maja 2012 roku Pracodawca może zapłacić grzywnę w wysokości 2000 złotych (obecnie kara nie przekracza 500 złotych). Pracodawca może zostać ukarany w sytuacji, gdy: wypłaci pracownikowi wynagrodzenie, pomimo otrzymania informacji o zajęciu wierzytelności od komornika lub wierzyciela (podstawa prawna: art. 881 § 3 i 4 kpc); nie przekaże komornikowi oświadczenia zawierającego: zestawienia wypłat, informacji o kwotach wynagrodzenia i terminach jego potrącenia, bądź ewentualnych ograniczeniach przekazania należności (podstawa prawna: art. 882 kpc); nie zamieści informacji w świadectwie pracy na temat zajętego wynagrodzenia lub nie przekaże nowemu […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close