Porady i Newsy

15 września, 2015

Przydatne linki

Izba Skarbowa w Warszawie http://www.is.waw.pl/ Strona Izby Skarbowej w Warszawie, na której znajdują się m.in. informacje podatkowe dla podatników indywidualnych, instytucji i przedsiębiorstw, wiadomości o umowach cywilnoprawnych, oraz wykaz poszczególnych US i ich zasięg terytorialny. Wyszukiwarka podmiotów w KRS – bezpłatny odpis z KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu Strona Krajowego Rejestru Sądowego, na której można wyszukać przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ, pobrać aktualny odpisu firmy oraz sprawdzić, czy ktoś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (np. biuro podróży, w którym chcemy wykupić wycieczkę). Wyszukiwarka wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Strona Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności […]
2 lutego, 2015

Odsetki ustawowe w wysokości 8%

W dniu 23 grudnia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Wcześniejsze Rozporządzenie (z dnia 4 grudnia 2008 r.) traci moc. Wysokość odsetek ustawowych spada z 13% na 8% w stosunku rocznym. Zatem obecnie stawka odsetek ustawowych jest równa stawce odsetek od zaległości podatkowych, która od 9 października 2014 r. wynosi także 8% rocznie. Zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. A jeżeli wysokość odsetek […]
2 grudnia, 2014

Rozliczenie VAT z duplikatu faktury

W sytuacji gdy faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu, podatnik/upoważniona przez niego osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „Duplikat” oraz datę jej wystawienia (art. 106l ust. 1-2 ustawy o VAT). Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury zależy od tego, czy oryginał faktury wcześniej dotarł do adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu, czy też w ogóle do tego adresata nie dotarł. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT z otrzymanego oryginału faktury(który następnie zaginał), wówczas duplikat stanowi […]
25 listopada, 2014

Różnice kursowe – PKPiR

Zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody oraz koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W sytuacji kupna lub sprzedaży walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane (art. 24c ustawy o PIT). Jeżeli nie jest to możliwe, należy wówczas przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania bądź otrzymania zapłaty (art. 24c ust.4 ustawy o PIT). W sytuacji, gdy na rachunek walutowy przedsiębiorcy wpłynie należność w walucie obcej […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close