Porady i Newsy

25 listopada, 2014

Różnice kursowe – PKPiR

Zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody oraz koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W sytuacji kupna lub sprzedaży walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane (art. 24c ustawy o PIT). Jeżeli nie jest to możliwe, należy wówczas przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania bądź otrzymania zapłaty (art. 24c ust.4 ustawy o PIT). W sytuacji, gdy na rachunek walutowy przedsiębiorcy wpłynie należność w walucie obcej […]
17 listopada, 2014

Nauka języków obcych a koszt uzyskania przychodów

W dzisiejszych czasach choćby podstawowa znajomość języka obcego wydaje się być niezbędna zarówno w życiu prywatnym, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy niejednokrotnie korespondują z zagranicznymi kontrahentami, dokonując transakcji udokumentowanych dowodami w języku obcym. Pojawia się więc pytanie czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na naukę języka obcego, a jeśli tak to w jaki sposób powinien być udokumentowany związek między poniesionym wydatkiem a przychodem osiągniętym przez podatnika aby nie wzbudzić wątpliwości podczas kontroli podatkowej. Wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki języka obcego (opłaty za kurs, wydatki na zakup niezbędnej do nauki języka […]
12 listopada, 2014

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 70,00 zł i wyniesie 1750,00 zł (z obecnego 1680,00 zł). Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.: kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji, dodatek za pracę w porze nocnej, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich […]
4 listopada, 2014

Ulga na dziecko – zmiany od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Nowelizacja zwiększa dodatkowo o 20 proc. kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrasta więc z 1668,12 zł do 2000,04 zł rocznie zaś na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia rośnie z 2224,08 zł do 2700 zł. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close