Porady i Newsy

12 lipca, 2012

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 (1) § 1 Kodeksu Pracy pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ma prawo do dodatku w wysokości: 100 % wynagrodzenia , jeśli godziny nadliczbowe przypadają: – w nocy, – w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, – w dniu wolnym do pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wymienione w pkt 1, tj. we wszystkie dni robocze, dni wolne […]
5 lipca, 2012

Jednorazowa amortyzacja

Mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z art. 22k ust.7 PDOF oraz art. 16k ust.1 PDOP mogą szybko zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP) niektóre środki trwałe (ŚT). Przez szybkie zaliczenie do KUP należy rozumieć jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia ŚT do użytkowania. Jednorazowa amortyzacja wyklucza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wykazami rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko niektórych środków trwałych, określone w grupach 3-8 Klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych z grupy 7 Klasyfikacji. Limit dla jednorazowej amortyzacji w roku 2012 wynosi 222.000 zł = 50.000,00 EUR (kurs z 3 października 2011 r., w zaokrągleniu do […]
2 lipca, 2012

Mały podatnik – status i przywileje

Zgodnie z art. 2 ust 25 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług za małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro Rok 2012: Limit w EUR […]
29 czerwca, 2012

Obowiązek podatkowy w WNT

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia (Art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast unijny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tę dostawę przed upływem tego terminu, obowiązek podatkowy ustala się z chwilą jej wystawienia (Art. 20 ust. 6 ustawy o VAT). W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów moment powstania obowiązku podatkowego ma istotne znaczenie przede wszystkim dla ustalenia, w którym miesiącu należy rozliczyć podatek od towarów i usług oraz jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia wartości na złote polskie. Do jej przeliczenia stosuje się bowiem […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close