Porady i Newsy

25 lutego, 2013

Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju

Stosownie do art. 81 §1 Kodeksu Pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje. Zgodnie z art. 81 §3 pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie […]
21 lutego, 2013

Brak numeru rejestracyjnego na fakturach za paliwo przy prawie do odliczenia podatku VAT

Od 2013 r. faktura za paliwo (benzynę, olej napędowy, gaz ziemny) nie musi zawierać numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego, do którego jest tankowana. Zmiana została wprowadzona rozporządzeniem zmieniającym Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Brak wymogu wskazywania na fakturach numeru rejestracyjnego może sprzyjać nadużycia wśród przedsiębiorców. Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur: w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do odliczenia vat od paliwa […]
18 lutego, 2013

Wynagrodzenie płatnika i inkasenta

Zgodnie z art. 28 §1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2065) w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Zgodnie z §1 pkt 1 ww. rozporządzenia wynosi ono: 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa. Kwota tego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub […]
14 lutego, 2013

Limit czasu trwania kontroli w firmie

Limity czasu kontroli w firmie określa art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.), zgodnie z którym czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 12 dni roboczych – dla mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych – dla małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych – dla średnich przedsiębiorców, 48 dni roboczych – dla pozostałych przedsiębiorców. W ww. przepisie jest mowa o kontrolach „organu”, a nie „organów” co oznacza, że każdemu organowi przysługuje oddzielny limit. Nie sumuje się czasu trwania kontroli przeprowadzonych w firmie przez […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close