Porady i Newsy

11 lutego, 2013

Pokrycie innych zobowiązań podatkowych z nadwyżki VAT

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym ma różne możliwości jej rozdysponowania. Ww. nadwyżka nie stanowi nadpłaty w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, to jednak możliwe jest zastosowanie analogicznych zasad zadysponowania nią tak jak nadpłatą. Podatnik może na przykład pokryć nią zobowiązania podatkowe z tytułu podatków innych niż VAT. Jeśli natomiast posiada zaległości podatkowe, wówczas zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej ww. nadwyżka zostaje z urzędu zaliczona na ich pokrycie wraz z odsetkami za zwłokę. Podatnik nie mający zaległości podatkowych może zaliczyć ją na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Według art. 76b Ordynacji podatkowej […]
4 lutego, 2013

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Zasiłek macierzyński mogą również pobierać kobiety prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą pod warunkiem, że oprócz podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu złożyły dodatkowo wniosek w ZUS o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (stanowiącym podstawę wypłaty zasiłku macierzyńskiego). Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe określa i determinuje zawsze podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Wybór wysokości podstawy wymiaru składek jest ograniczony tym, że nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Najniższa, […]
1 lutego, 2013

Składki ZUS w 2013 r.

ZUS dla Przedsiębiorców Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 710,67 zł – bez chorobowego: 656,09 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 261,73 zł Fundusz Pracy: 54,58 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% Preferencyjny ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 153,12 zł – bez chorobowego: 141,36 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 261,73 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% W przypadku osób, które opłacają preferencyjny ZUS składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca […]
31 stycznia, 2013

Deklaracje rozliczeniowe składane do końca stycznia 2013 r.

Do końca stycznia zarówno osoby fizyczne jak i prawne występujące w roli płatnika lub podatnika mają czas na terminowe złożenie m.in. deklaracji: PIT-28 deklaracja z tyt. zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze PIT-16A deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-19A deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-4R deklaracja dot. płatników dokonujący wypłat należności m.in. ze stosunku […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close