Porady i Newsy

10 października, 2013

Informacje, które powinny znajdować się na paragonach fiskalnych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. na paragonie fiskalnym powinny zawierać się m.in. następujące informacje: nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, numer NIP; datę oraz godzinę i minutę sprzedaży; oznaczenie „PARAGON FISKALNY”; nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację; cenę jednostkową; ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku; wartość rabatów lub narzutów, o ile występują; wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów; wartość sprzedaży zwolnionej od podatku; łączną kwotę podatku; […]
7 października, 2013

Składki ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje na druku CEIDG-1. Okres zawieszenia działalności firmy rozpoczyna się od daty wskazanej przez niego w polu 14.1 ww. druku jako data rozpoczęcia zawieszenia działalności (nie może być to data wcześniejsza niż data złożenia wniosku, natomiast można wskazać dzień późniejszy). Od tego dnia przedsiębiorca przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. Jeśli zawieszenie działalności następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas składki na ubezpieczenie społeczne należy naliczyć od podstawy wymiaru zmniejszonej proporcjonalnie do dni nieprowadzenia działalności (podstawę wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym […]
23 września, 2013

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku CEIDG-1, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazane we wniosku CEIDG-1, który nie […]
9 września, 2013

Korekta VAT naliczonego w okresie zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie jest jednak bezwzględnie obowiązujące. Nie dotyczy ono: podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikami, okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close