Porady i Newsy

21 stycznia, 2013

Wybór formy opodatkowania na 2013 rok – dziś ostatni dzień!

Skala podatkowa czyli tak zwane zasady ogólne W tym przypadku przychody osiągane z działalności gospodarczej łączy się i rozlicza razem z przychodami osiągniętymi z innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na tych samych zasadach. Jeśli suma dochodów przekroczy kwotę 85528,00 zł to stawka podatku wzrośnie z 18% na 32%. Wybierając zasady ogólne mamy możliwość obniżenia przychodów o koszty poniesione w celu ich uzyskania. Możemy także skorzystać z prawa pomniejszenia dochodu o straty z działalności gospodarczej poniesione w poprzednich latach podatkowych oraz inne odliczenia. Stosując skalę podatkową uwzględniamy kwotę zmniejszającej podatek tzw. ulgę podatkową. Możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na […]
17 stycznia, 2013

Konieczna korekta kosztów w PIT i CIT w przypadku braku zapłaty za fakturę

Podatnicy PIT i CIT od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. „o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce” będą musieli dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu, jeżeli nie uregulują kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od końca terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku gdy określony termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – korekta kosztów jest konieczna w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów. Korekta kosztów dokonywana jest z upływem jednego z dwóch […]
16 stycznia, 2013

W jakim terminie należy usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 ze zm.) pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy […]
14 stycznia, 2013

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 ze zm.) dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close