Porady i Newsy

21 listopada, 2011

Preferencyjny ZUS od 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności mają przez dwa lata od rozpoczęcia działalności prawo do preferencyjnych składek ZUS tzn. płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jednakże jak pozostali przedsiębiorcy płacą w takiej samej wysokości składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa ZUS uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego. Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30% wynagrodzenia minimalnego. W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego z 1386,00 zł brutto w 2011 r., do 1500,00 zł brutto w 2012 r., wzrasta podstawa wymiaru składek. Podstawa składek preferencyjnego ZUS-u w […]
7 listopada, 2011

W listopadzie warto zadbać o koszty

Wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie skali podatkowej (18%, 32%), czy też opłacający podatek liniowo mogą obniżyć wartość zaliczki na podatek opłacanej do 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad odprowadza się do 20 grudnia, co w praktyce oznacza, że należy odprowadzić podatek w podwójnej wysokości. Warto zatem zastanowić się nad listopadowymi inwestycjami. Można dokonać np. większych zakupów wyposażenia (do 3,5 tys. zł, czyli niepodlegające amortyzacji). Ponadto zmniejszenie przychodów można osiągnąć, okresem rozliczeniowym w przypadku tzw. usług ciągłych. Z kolei zwiększenia kosztów można poszukać przy realizacji umów pożyczek, dokonując zapłaty lub kapitalizacji odsetek w […]
24 października, 2011

Oryginał i kopia faktury

Nie ma aktualnie obowiązku oznaczania oryginału faktury wyrazem „ORYGINAŁ”, a kopii wyrazem „KOPIA”. Dotychczas faktury i faktury korygujące były wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) – oryginał zachowywał nabywca, a kopię – sprzedawca. Obecnie oznaczenie to już nie jest wymagane, natomiast obowiązek wystawiania faktur w dwóch egzemplarzach nie dotyczy faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej. W takim przypadku bowiem sprzedawca przesyła faktury, w tym udostępnia nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.
29 września, 2011

Faktury w formie elektronicznej

Przedsiębiorcy mogą przesyłać faktury do swoich kontrahentów drogą elektroniczną. Aby je przechowywać w formie elektronicznej, nie ma konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też korzystania z systemu EDI (Elektroniczny Obieg Dokumentów). Żeby móc skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorcy muszą: zapewnić autentyczność pochodzenia (pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury), uzyskać zgodę kontrahenta na taką formę dystrybucji, zapewnić integralność treści faktury (tak, żeby w fakturze nie zmieniano danych, które powinna ona zawierać).

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close