Porady i Newsy

18 października, 2012

Nieterminowa zapłata składek ZUS

Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma ustawowego terminu opłacenia składek ZUS musisz pamiętać, że skutkować to może koniecznością zwiększenia wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za zwłokę, które aktualnie wynoszą 14,50% w stosunku rocznym. Odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie od każdej zaległej składki, czyli od składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP należnych za każdy miesiąc odrębnie. Przy ich wyliczaniu należy pamiętać o prawidłowym zaokrągleniu (odsetki za zwłokę zaokrąglamy do pełnych złotych). Odsetki są należne zawsze, gdy składki są opłacane po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od zaległości z tytułu składek za dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek […]
8 października, 2012

Urząd skarbowy właściwy dla PIT i VAT

Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o PIT osoby fizyczne rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym wg swojego miejsca zamieszkania, którego nie należy utożsamiać z zameldowaniem. Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlegają pod urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce pobytu. Właściwym dla podatnika organem podatkowym w przypadku podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli jednak te czynności wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, należy […]
1 października, 2012

Wymiar urlopu

Zgodnie z art. 154 §1 Kodeksu Pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia jak również stosownie do art. 155 §1 Kodeksu Pracy tytuły ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych […]
24 września, 2012

Podróże służbowe w jednoosobowej działalności

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie mają zastosowania przepisy dotyczące podróży służbowych. W związku z powyższym przedsiębiorca nie ma możliwości zaliczania do kosztów podatkowych ryczałtów należnych pracownikom. Wyjątek od tej zasady stanowi ryczałt na wyżywienie czyli dieta. Wyłączenie diety do kosztów podatkowych możliwe jest zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 52 PDOF ale tylko wyłącznie do wysokości określonej w rozporządzeniu tj. 23,00 Pozostałe wydatki związane z wyjazdem służbowym stanowią koszty podatkowe pod warunkiem, iż zostaną właściwie udokumentowane. Do takich kosztów możemy zaliczyć między innymi: koszty noclegu, koszty transportu.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close