Porady i Newsy

14 stycznia, 2013

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 ze zm.) dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej […]
10 stycznia, 2013

Limity obowiązujące na 2013 r. w działalności gospodarczej

150 000 euro tj. 615 300 zł – górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł)) 25 000 euro tj. 102 550 zł – górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r. (według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł)) 1 200 000 euro tj. 4 922 000 zł – górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do uznania za małego […]
9 stycznia, 2013

Kto składa informacje podsumowujące?

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do składania informacji podsumowujących zobowiązani są podatnicy dokonujący: WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, dostaw towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczenia usług, do których […]
5 stycznia, 2013

Opodatkowanie diet pracowniczych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.16 lit. a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacone pracownikowi z tyt. krajowej podróży służbowej korzystają ze zwolnienia podmiotowego od podatku. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko kwoty aktualnie obowiązującej diety czyli 23,00 zł. Często zdarza się iż przedsiębiorcy wypłacają pracownikom wyższą kwotę od określonej diety. Wiążę się to jednak z koniecznością opodatkowania oraz naliczenia składek na ubezpieczenia społecznie i zdrowotne od nadwyżki ponad kwotę 23,00 zł określoną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close