Porady i Newsy

30 stycznia, 2013

Miesięczne raporty RMUA zwalniają z raportu rocznego

Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma obowiązek przekazywać ubezpieczonemu informacje o odprowadzonych składkach zawarte w imiennych raportach miesięcznych RMUA, w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego. Wobec powyższego, po raz pierwszy płatnicy składek będą zobowiązani przekazać ubezpieczonym raport roczny za rok 2012, w terminie do 28 lutego 2013 r. Płatnicy składek, którzy co miesiąc przekazują informację o odprowadzonych składkach na druku RMUA, wg Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnieni są z przekazywania informacji rocznej w terminie do 28 lutego roku następnego za rok ubiegły.
28 stycznia, 2013

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Szczegółowe warunki dla możliwości zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy określa Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Możliwość odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy możliwa jest w przypadku spełnienia warunków: złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia […]
24 stycznia, 2013

Zaliczki kwartalne w podatku dochodowym

Kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy regulują przepisy: art. 44 ust. 3g-3i ustawy o podatku od osób fizycznych i art. 25 ust. 1b-2 ustawy o podatku od osób prawnych. Zaliczki kwartalne mogą wpłacać przedsiębiorcy, którzy są małymi podatnikami oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Małym podatnikiem w 2013 r. jest podatnik, u którego w 2012 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 4 922 000 zł. Możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych dotyczy także podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Z tego tytułu zaliczki kwartalne mogą oni opłacać tylko w pierwszym roku swojej działalności. W następnych latach mogą […]
22 stycznia, 2013

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2013 r.

Zasady obliczania dodatku nocnego zostały zawarte w § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia brutto (od stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1600,00 zł brutto). W związku z nowym rozliczaniem czasu pracy od 2013 roku stawka godzinowa będzie liczona jako 8 godzin pracy mnożone przez liczbę dni pracujących w miesiącu. […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close