Odprawa emerytalno-rentowa

Zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Muszą zaistnieć trzy przesłanki, aby pracownik uzyskał prawo do odprawy:

  • pracownik musi spełniać warunki uprawniające do renty lub emerytury,
  • stosunek pracy musi ustać,
  • musi zaistnieć związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę.

Odprawę emerytalno-rentową obliczamy według zasad stosowanych przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Stanowi o tym §2 ust.1, pkt 7 rozporządzenia o wynagrodzeniach.

Stosownie do art. 92 §2 pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close