Wynagrodzenie płatnika i inkasenta

Zgodnie z art. 28 §1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Wysokość tego wynagrodzenia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2065) w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Zgodnie z §1 pkt 1 ww. rozporządzenia wynosi ono:

  • 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Kwota tego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów. Płatnik lub inkasent, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Płatnik i inkasent ma prawo wyboru do skorzystania z przysługującego mu prawa do takiego wynagrodzenia. Przepisy Ordynacji podatkowej nie ustalają terminu jego pobrania.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close