Porady i Newsy

19 lipca, 2012

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo jak również dobrowolnie, w związku z nieobecnością w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku: – nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, – porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, […]
12 lipca, 2012

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 (1) § 1 Kodeksu Pracy pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ma prawo do dodatku w wysokości: 100 % wynagrodzenia , jeśli godziny nadliczbowe przypadają: – w nocy, – w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, – w dniu wolnym do pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wymienione w pkt 1, tj. we wszystkie dni robocze, dni wolne […]
5 lipca, 2012

Jednorazowa amortyzacja

Mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z art. 22k ust.7 PDOF oraz art. 16k ust.1 PDOP mogą szybko zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP) niektóre środki trwałe (ŚT). Przez szybkie zaliczenie do KUP należy rozumieć jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia ŚT do użytkowania. Jednorazowa amortyzacja wyklucza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wykazami rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko niektórych środków trwałych, określone w grupach 3-8 Klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych z grupy 7 Klasyfikacji. Limit dla jednorazowej amortyzacji w roku 2012 wynosi 222.000 zł = 50.000,00 EUR (kurs z 3 października 2011 r., w zaokrągleniu do […]
2 lipca, 2012

Mały podatnik – status i przywileje

Zgodnie z art. 2 ust 25 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług za małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro Rok 2012: Limit w EUR […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close