Porady i Newsy

29 czerwca, 2012

Obowiązek podatkowy w WNT

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia (Art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast unijny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tę dostawę przed upływem tego terminu, obowiązek podatkowy ustala się z chwilą jej wystawienia (Art. 20 ust. 6 ustawy o VAT). W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów moment powstania obowiązku podatkowego ma istotne znaczenie przede wszystkim dla ustalenia, w którym miesiącu należy rozliczyć podatek od towarów i usług oraz jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia wartości na złote polskie. Do jej przeliczenia stosuje się bowiem […]
21 czerwca, 2012

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Jego wysokość nie może być niższa niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 par. 1 Kodeksu Pracy). Kwota dodatku wskazana przez przepisy kodeksu pracy jest wielkością minimalna. Oznacza to, że pracodawca może przyznać pracownikom pracującym w nocy wyższe dodatki. Może to zrobić w: – układzie zbiorowym pracy, – regulaminie wynagrodzeń. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w […]
15 czerwca, 2012

Termin zwrotu VAT, gdy nie ma sprzedaży

Podatnik ma prawo żądania zwrotu bezpośrednio wykazanego w deklaracji podatku naliczonego nawet jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał żadnej sprzedaży. Zwrot ten może otrzymać w ciągu 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, do której musi dołączyć umotywowany wniosek o zwrot (art.87 ust. 5a ustawy o VAT). Powyższy zwrot można również otrzymać w krótszym, 60-dniowym terminie. Niestety wymaga to spełnienia dodatkowych warunków. Otóż aby otrzymać zwrot podatku szybciej, podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości żądanego zwrotu. Zabezpieczenie takie może być złożone w formie (art. 87 ust. 4a ustawy o VAT): gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; poręczenia […]
30 maja, 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z art. 36 par. 1 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u aktualnego pracodawcy, niezależnie od rodzajów poprzednich umów o pracę) i wynosi on: dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy, jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. Pracodawca znajdujący się w likwidacji lub upadłości albo przy zaistnieniu innych przyczyn nie dotyczących pracownika może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca. Za pozostałą część […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close