Czynny żal

Zgodnie z art. 16 Kodeksu Karno Skarbowego „czynny żal” pozwala uniknąć sankcji karnych skarbowych temu, kto dobrowolnie powiadomi fiskusa o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Sprawca musi ujawnić istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
Zawiadomienie organu powinno zostać złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Stosownie do art. 16 § 5 k.k.s zawiadomienie jest bezskuteczne jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest zapłacenie należności podatkowych. Artykuł 16 § 2 k.k.s. stanowi, że w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego należy uiścić w całości wymagalną należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close