Porady i Newsy

12 lutego, 2012

Urlop Ojcowski w 2012 r.

Od 01 stycznia 2012 roku został wydłużony urlop ojcowski z 7 dni w 2011 r. do 14 dni w 2012 r.. Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać panowie, których dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia, lub przysposobione dziecko nie ukończyło 7 roku życia, jednakże urlop należy wykorzystać nie później niż w terminie upływu 12 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka. W przypadku dzieci przysposobionych, w stosunku do których odroczono obowiązek szkolny, urlop może wykorzystać ojciec, którego dziecko nie ukończyło 10 roku życia.
10 lutego, 2012

Urlop wychowawczy – wyliczanie składek w 2012 r.

Do końca 2011 roku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym była kwota minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2012 roku podstawą wymiaru składek jest kwota równa 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszana przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał. W okresie od 01.01.2012 do 29.02.2012 podstawą wymiaru składek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota 2049,60 zł (60% z 3416,00 zł). Składki w nowej wysokości obowiązują od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Od 1 marca podstawą wymiaru składek będzie 60% kwoty ogłoszonej przez Prezesa GUS za IV kwartał 2011 r.. Przy wyliczaniu podstaw wymiaru składek należy […]
6 lutego, 2012

Do 29.02.2012 r. zawiadom ZUS o zarobkach emerytów i rencistów

Każdy pracodawca ma obowiązek przesłać do 29.02.2012 r. do ZUS zaświadczenie o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów w 2011 r., którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Przychód ww. osób może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie ich rent i emerytur. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcach zatrudniających ww. pracowników na podstawie: umów o pracę, umów zlecenia, umów agencyjnych, oraz innych umów o świadczenie usług, a także otrzymywanego zasiłku chorobowego i opiekuńczego, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Nie ma jednolitego wzoru zaświadczenia, jednak powinno ono zawierać zestawienie uzyskanych przychodów w rozbiciu na miesiące oraz łączną roczną […]
30 stycznia, 2012

Ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2011 r.

Ulga internetowa Wydatki ponoszone przez podatnika w ramach ulgi internetowej podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760,00 zł. Podatnik powinien udokumentować wydatki na internet. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego przede wszystkim: dane identyfikujące kupującego, dane identyfikujące sprzedającego, rodzaj zakupionego usługi oraz kwotę zapłaty. W praktyce oznacza to, że dla celów udokumentowania ulgi internetowej obecnie wystarczy zwykły rachunek, na którym będą nasze dane oraz dane sprzedawcy usługi oraz kwota, jaką zapłaciliśmy. W związku z poszerzeniem katalogu dowodów korzystania z internetu dowodem takim mogą być także przelewy na konto operatora internetowego. Kwota odliczana […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close