Porady i Newsy

2 sierpnia, 2012

Czynny żal

Zgodnie z art. 16 Kodeksu Karno Skarbowego „czynny żal” pozwala uniknąć sankcji karnych skarbowych temu, kto dobrowolnie powiadomi fiskusa o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Sprawca musi ujawnić istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie organu powinno zostać złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Stosownie do art. 16 § 5 k.k.s zawiadomienie jest bezskuteczne jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta […]
30 lipca, 2012

Umowa zlecenia a o dzieło

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa ta może być odpłatna lub nieodpłatna. Jeśli z umowy lub z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie miał je wykonać nieodpłatnie to za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Stosownie do art. 738 Kodeksu cywilnego przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, ale tylko wtedy gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do […]
26 lipca, 2012

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za miesiąc uważa się 30 dni). O powyższych okolicznościach decyduje lekarz orzecznik ZUS. Zgodnie z art. 19 powyższej ustawy wysokość świadczenie rehabilitacyjnego wynosi : 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech […]
23 lipca, 2012

Dlaczego i kiedy duplikat faktury

Duplikat faktury jest to odtworzenie dokumentu, na którym dane muszą być zgodnie z danymi zawartymi w pierwotnej fakturze lub fakturze korygującej (treści w żaden sposób nie można modyfikować). Wystawienie ponownie tego samego dokumentu cechuję przede wszystkim słowo „DUPLIKAT” oraz data jego wystawienia. Duplikat wystawia się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury pierwotnej, na żądanie nabywcy bez możliwości odmówienia przekazania takiego dokumentu. W przypadku wystawienia duplikatu faktury u sprzedawcy zazwyczaj jest on podpinany pod pierwotny dokument i nie powoduje żadnych obowiązków ewidencyjnych. Rozpatrując sytuację pod względem podatku od towarów i usług nabywca księguję i rozlicza VAT z duplikatu zgodnie z datą […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close