Porady i Newsy

23 sierpnia, 2013

Samochód w działalności

Przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do działalności gospodarczej samochód powinien zastanowić się w jaki sposób chce to zrobić. Sposób ujęcia wydatków związanych z jego nabyciem i eksploatacją zależy od tego czy samochód jest osobowy, czy ciężarowy oraz czy jest naszą własnością, czy też jesteśmy tylko jego użytkownikami. W przypadku gdy samochód jest własnością podatnika, możliwe jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych – wówczas podlega on amortyzacji, która jest kosztem uzyskania przychodu. Stawka amortyzacji dla nowych samochodów nie może być wyższa niż 20%, natomiast dla samochodów używanych 40% w skali roku. Dla potrzeb podatkowych samochodem używanym jest auto, które przed jego […]
3 lipca, 2013

Akta osobowe pracownika

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Zasady kompletowania i prowadzenia tych akta wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.). Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Zgodnie z § 6 pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe, które składają się z trzech części: – w części A […]
26 czerwca, 2013

Zasady rozliczania podróży służbowych

Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznie 2013 r. reguluje aktualne wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej wynikające z art. 775 Kodeksu Pracy. Przepisy rozporządzenia dotyczą pracowników sfery budżetowej – firmy spoza sfery budżetowej mogą ustalać wysokości diet dowolnie, nie mogą one jednak być niższe niż te, które zostały określone dla pracowników sfery budżetowej. Jeśli prywatny pracodawca nie określił stawek diet (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę), pracownikowi przysługuje dieta w kwocie nie niższej jak w rozporządzeniu dla sfery budżetowej.  Aktualnie stawki diet za podróże służbowe: Wysokość diety w przypadku podróży […]
19 czerwca, 2013

Różnice kursowe – metoda podatkowa i metoda bilansowa

Zgodnie z art. 9b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie 1) art. 15a (tzw. metoda podatkowa), 2) przepisów o rachunkowości (tzw. metoda bilansowa) – możliwość jej stosowania ograniczona jest wyłącznie do tych podatników, którzy spełnią określone warunki: a) zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, b) podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close