Porady i Newsy

4 listopada, 2013

Czym różni się rachunek od faktury?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Podatnicy VAT mają obowiązek wystawiać faktury VAT – dokumenty uwzględniające wartość podatku VAT należnego. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie posiadają tego statusu – zobowiązani są do wystawiania rachunków, a więc dokumentów nie zawierających podatku VAT. Rachunek Dokument rachunku może zostać sporządzony na dowolnym formularzu, jednak zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku z późniejszymi zmianami muszą zostać w nim ujęte poniższe elementy: datę wystawienia; kolejny numer rachunku; imiona i nazwiska (nazwę lub firmę); adresy sprzedawcy i kupującego, bądź wykonawcy […]
29 października, 2013

Wypłata za urlop ojcowski dla wszystkich chętnych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik który został ojcem ma prawo do urlopu ojcowskiego. Wydawać się może iż Kodeks Pracy nie ma zastosowania do osób prowadzących działalność lecz zgodnie z art. 29 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przepis ten odsyła nas bezpośrednio do Kodeksu Pracy zatem jest z nim bezpośrednio powiązany. Urlop ojcowski – potocznie nazywany „urlopem tacierzyńskim” wynosi aktualnie 2 tygodnie zgodnie z art. 1823. § 1. Kodeksu Pracy i można go wykorzystać maksymalnie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego matki i oboje […]
22 października, 2013

Ubezpieczenie zleceniobiorcy na etacie

Zawarcie umowy ze zleceniobiorcą, który pracuje równocześnie na podstawie umowy o pracę prowadzi do wystąpienia tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych od umowy-zlecenia zawartej równocześnie z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, nie opłaca się obowiązkowo składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przychód uzyskiwany przez tę osobę z tytułu umowy o pracę wynosi co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia (w 2013 roku jest to 1600,00 zł brutto, w 2014 roku – 1680,00 zł). Za takiego zleceniobiorcę obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Brak wystąpienia składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania dla zleceniobiorcy zatrudnionego na […]
18 października, 2013

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80,00 zł i wyniesie 1680,00 zł (z obecnego 1600,00 zł). Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.: kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji, dodatek za pracę w porze nocnej, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close