Porady i Newsy

11 sierpnia, 2012

Faktura proforma

Pojęcie faktury proforma nie jest znane w polskim prawodawstwie, jednak dokument ten dosyć często występuje w obrocie gospodarczym. Wystawiana jest najczęściej w przypadku konieczności wpłacenia zaliczki w związku z realizacją zlecenia czy realizacją umowy. Na fakturze proforma znajdują się zazwyczaj wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności. Faktury proforma nie stanowią potwierdzenia zawartych transakcji i pobrania zaliczki. Bardzo istotne jest to, że faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Faktury proforma nie podlegają ewidencji w księgach rachunkowych. Po otrzymaniu zaliczki, wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sprzedający jest zobowiązany do wystawienia normalnej faktury VAT. Dopiero później wystawiona faktura VAT stanowi dokument księgowy, który […]
8 sierpnia, 2012

Zadatek a zaliczka

Zadatek to najczęściej kwota pieniędzy wręczana przy zawarciu umowy przez jedną ze stron drugiej stronie. Stosownie do art. 394 § 1 Kodeksu Cywilnego w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zgodnie z art. 394 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.Celem zadatku jest zabezpieczenie każdej ze stron na wypadek, gdyby druga strona nie wykonała umowy. Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności. Jeżeli jedna ze stron od umowy odstąpi, to zaliczka […]
6 sierpnia, 2012

Kary porządkowe wobec pracownika

Zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy pracodawca może stosować wobec pracowników naruszających obowiązki określone w prawie pracy następujące kary: upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Stosownie do art. 108 §1 Kodeksu Pracy karę upomnienia albo nagany można udzielić pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Pracy karę pieniężną można stosować wobec pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do […]
2 sierpnia, 2012

Czynny żal

Zgodnie z art. 16 Kodeksu Karno Skarbowego „czynny żal” pozwala uniknąć sankcji karnych skarbowych temu, kto dobrowolnie powiadomi fiskusa o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Sprawca musi ujawnić istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie organu powinno zostać złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Stosownie do art. 16 § 5 k.k.s zawiadomienie jest bezskuteczne jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close