Porady i Newsy

9 września, 2013

Korekta VAT naliczonego w okresie zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie jest jednak bezwzględnie obowiązujące. Nie dotyczy ono: podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikami, okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest […]
23 sierpnia, 2013

Samochód w działalności

Przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do działalności gospodarczej samochód powinien zastanowić się w jaki sposób chce to zrobić. Sposób ujęcia wydatków związanych z jego nabyciem i eksploatacją zależy od tego czy samochód jest osobowy, czy ciężarowy oraz czy jest naszą własnością, czy też jesteśmy tylko jego użytkownikami. W przypadku gdy samochód jest własnością podatnika, możliwe jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych – wówczas podlega on amortyzacji, która jest kosztem uzyskania przychodu. Stawka amortyzacji dla nowych samochodów nie może być wyższa niż 20%, natomiast dla samochodów używanych 40% w skali roku. Dla potrzeb podatkowych samochodem używanym jest auto, które przed jego […]
3 lipca, 2013

Akta osobowe pracownika

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Zasady kompletowania i prowadzenia tych akta wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.). Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Zgodnie z § 6 pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe, które składają się z trzech części: – w części A […]
26 czerwca, 2013

Zasady rozliczania podróży służbowych

Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznie 2013 r. reguluje aktualne wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej wynikające z art. 775 Kodeksu Pracy. Przepisy rozporządzenia dotyczą pracowników sfery budżetowej – firmy spoza sfery budżetowej mogą ustalać wysokości diet dowolnie, nie mogą one jednak być niższe niż te, które zostały określone dla pracowników sfery budżetowej. Jeśli prywatny pracodawca nie określił stawek diet (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę), pracownikowi przysługuje dieta w kwocie nie niższej jak w rozporządzeniu dla sfery budżetowej.  Aktualnie stawki diet za podróże służbowe: Wysokość diety w przypadku podróży […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close