Porady i Newsy

24 września, 2012

Podróże służbowe w jednoosobowej działalności

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie mają zastosowania przepisy dotyczące podróży służbowych. W związku z powyższym przedsiębiorca nie ma możliwości zaliczania do kosztów podatkowych ryczałtów należnych pracownikom. Wyjątek od tej zasady stanowi ryczałt na wyżywienie czyli dieta. Wyłączenie diety do kosztów podatkowych możliwe jest zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 52 PDOF ale tylko wyłącznie do wysokości określonej w rozporządzeniu tj. 23,00 Pozostałe wydatki związane z wyjazdem służbowym stanowią koszty podatkowe pod warunkiem, iż zostaną właściwie udokumentowane. Do takich kosztów możemy zaliczyć między innymi: koszty noclegu, koszty transportu.
17 września, 2012

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić nadwyżkę podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Muszą być spełnione określone warunki. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) kwota podatku naliczonego wykazanego w deklaracji musi wynikać z: 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 […]
13 września, 2012

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawiane jest pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Pracy. Pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje prawo o wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie danych zawartych w świadectwie pracy, a w przypadku odmowy skierowania sprawy do sądu pracy zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu Pracy. W treści świadectwa pracy muszą znaleźć się następujące informacje: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, wymiar czasu pracy, tryb rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, okres, za który przyznano pracownikowi […]
10 września, 2012

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z artykułem 37 Kodeksu Pracy wymiar wspomnianego zwolnienia wynosi: 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36(1)§1 . W związku z tym, że dni na poszukiwanie pracy przysługują tylko, gdy okres wypowiedzenia wynosi przy najmniej 2 tygodnie, pracownik aby mógł z nich skorzystać powinien być zatrudniony na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close