Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za miesiąc uważa się 30 dni). O powyższych okolicznościach decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Zgodnie z art. 19 powyższej ustawy wysokość świadczenie rehabilitacyjnego wynosi :

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy ,
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Stosownie do art. 18 ust. 7 świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do:

– emerytury ,

– renty z tytułu niezdolności do pracy,

– zasiłku dla bezrobotnych,

– zasiłku przedemerytalnego,

– świadczenia przedemerytalnego,

– urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także w czasie:

– urlopu bezpłatnego,

– urlopu wychowawczego,

– tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem sytuacji, kiedy prawo do świadczenia wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Świadczenie to nie przysługuje także osobie uprawnionej do urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 22 ustawy zasiłkowej ubezpieczony traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli:

  • zostanie stwierdzone, że niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego,
  • w okresie pobierania świadczenia wykonuje pracę zarobkową,
  • okres, za który przyznano mu świadczenie wykorzystuje niezgodnie z jego celem.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close