Zaliczki kwartalne w podatku dochodowym

Kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy regulują przepisy: art. 44 ust. 3g-3i ustawy o podatku od osób fizycznych i art. 25 ust. 1b-2 ustawy o podatku od osób prawnych. Zaliczki kwartalne mogą wpłacać przedsiębiorcy, którzy są małymi podatnikami oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Małym podatnikiem w 2013 r. jest podatnik, u którego w 2012 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 4 922 000 zł.

Możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych dotyczy także podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Z tego tytułu zaliczki kwartalne mogą oni opłacać tylko w pierwszym roku swojej działalności. W następnych latach mogą mieć taką możliwość, jeśli będą małymi podatnikami.

Zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy powinni wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. W przypadku ostatniego kwartału roku podatkowego zaliczka powinna być uiszczana do 20 stycznia następnego roku podatkowego, czyli w 2013 roku kolejno do:

  • do 22 kwietnia 2013 r. (20 kwietnia przypada w sobotę)
  • do 22 lipca 2013 r. (20 lipca przypada w sobotę)
  • do 21 października 2013 r. (20 października przypada w niedzielę)
  • do 20 stycznia 2014 r..

Oznacza to, że konieczność zapłaty podatku powstaje co 3 miesiące, za cały kwartał. Tym samym środki, które podlegałyby wpłacie do US pozostają dłużej do dyspozycji przedsiębiorcy, umożliwiając finansowanie bieżących wydatków i inwestycji.

Zaliczek kwartalnych nie mogą płacić podatnicy CIT rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni:

• w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,

• w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,

• przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro,

• podatnicy, którzy opłacają podatek w uproszczonej formie.

Wysokość zaliczki za dany kwartał oblicza się w rachunku narastającym od początku roku podatkowego. Stanowi ją różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

Aby uzyskać prawo do kwartalnych zaliczek, trzeba o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego – mali podatnicy oraz do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego – osoby prawne. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, mają obowiązek złożyć zawiadomienie najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek dotyczy również lat następnych. Nie trzeba więc co roku składać takiego zawiadomienia. Chcąc zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, trzeba o tym fakcie zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close