Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Zasiłek macierzyński mogą również pobierać kobiety prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą pod warunkiem, że oprócz podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu złożyły dodatkowo wniosek w ZUS o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (stanowiącym podstawę wypłaty zasiłku macierzyńskiego). Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe określa i determinuje zawsze podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Wybór wysokości podstawy wymiaru składek jest ograniczony tym, że nie może przekraczać miesięcznie 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Najniższa, tzw. preferencyjna podstawa wymiaru składek, może wynieść 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast górna granica deklarowanej podstawy wymiaru składek może wahać się od 60% do 250% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wybór powyższych podstaw wymiaru składek zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonej i nie jest uzależniony od faktycznie uzyskiwanych przychodów.

Kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą, objętej ubezpieczeniem chorobowym, która w okresie tego ubezpieczenia urodzi dziecko, przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości miesięcznie 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wylicza się za okres 12 miesięcy kalendarzowych płacenia składek, poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko. Jeżeli jednak dziecko urodziło się przed upływem okresu 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, to do obliczania podstawy wymiaru zasiłku bierze się pod uwagę tę mniejszą ilość pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego. Należy przy tym pamiętać, że do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku, zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo (np. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę) jak i dobrowolnie (prowadząc działalność gospodarczą), pod warunkiem jednak, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Pobierając zasiłek macierzyński można prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury VAT. Nie istnieją żadne limity zarobków. Istotne jest to, iż rodzic prowadzący firmę, w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego wciąż musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W tym czasie nie musi natomiast opłacać pozostałych składek ZUS-u.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close