Wynagrodzenie prokurenta – uchwała zarządu

W przypadku prokurentów pełniących swoje funkcje na mocy uchwały zarządu otrzymywane przez nich wynagrodzenie powinno być traktowane jako przychód z innych źródeł. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, a jednym z wymienionych w tej ustawie źródeł przychodu są właśnie inne źródła, o których mowa w art. 20 ust. 1. W przepisie tym ustawodawca wymienił jedynie przykłady niektórych przychodów zaliczanych od innych źródeł, katalog ten ma zatem charakter otwarty i w związku z tym nie ma przeszkód aby do tej kategorii zaliczyć wynagrodzenie, które uzyska prokurent w omawianej sytuacji.

Organy podatkowe podkreślają, że w sytuacji, gdy tytułem do wypłaty wynagrodzenia prokurenta jest wyłącznie uchwała zarządu spółki a nie umowa o pracę lub umowa zlecenia, to przychód z tytułu wykonywania prokury nie może zostać zaliczony do przychodu ze stosunku pracy (takie stanowisko potwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 września 2011 r. (znak IBPBII/1/415-611/11/ŚS)). Warto również zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2010 r. (znak IBPBII/1/415-690/10/ŚS) w której zauważono, że w przedstawionej sytuacji „brak jest również podstaw do zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiącym o przychodach otrzymanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Prokura jest pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby je dającej. Nie jest to powołanie do organów spółki. To oznacza, że przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia prokury nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście”. Wobec powyższego organy podatkowe wskazują na prawidłowość twierdzenia, że wynagrodzenie prokurenta (powołanego uchwałą zarządu) należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł.

Spółka dokonująca wypłaty wynagrodzenia dla prokurenta nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek. Ma ona jedynie obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT–8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika. Z kolei obowiązkiem prokurenta po otrzymaniu informacji PIT-8C jest rozliczenie tego przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami (dochodami) uzyskanymi w danym roku podatkowym opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. W konsekwencji podmiot je wypłacający nie jest zobowiązany do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dokonanej wypłaty wynagrodzenia. Ma on jedynie obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT–8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close