Termin zwrotu VAT, gdy nie ma sprzedaży

Podatnik ma prawo żądania zwrotu bezpośrednio wykazanego w deklaracji podatku naliczonego nawet jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał żadnej sprzedaży. Zwrot ten może otrzymać w ciągu 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, do której musi dołączyć umotywowany wniosek o zwrot (art.87 ust. 5a ustawy o VAT).

Powyższy zwrot można również otrzymać w krótszym, 60-dniowym terminie. Niestety wymaga to spełnienia dodatkowych warunków. Otóż aby otrzymać zwrot podatku szybciej, podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości żądanego zwrotu.

Zabezpieczenie takie może być złożone w formie (art. 87 ust. 4a ustawy o VAT):

  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
  • poręczenia banku;
  • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
  • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
  • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Zabezpieczenie majątkowe dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro (kurs średni ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego), może być złożone w formie weksla (art. 87 ust. 4b ustawy o VAT).

Zabezpieczenie to zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close