admin

6 sierpnia, 2012

Kary porządkowe wobec pracownika

Zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy pracodawca może stosować wobec pracowników naruszających obowiązki określone w prawie pracy następujące kary: upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Stosownie do art. 108 §1 Kodeksu Pracy karę upomnienia albo nagany można udzielić pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Pracy karę pieniężną można stosować wobec pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do […]
2 sierpnia, 2012

Czynny żal

Zgodnie z art. 16 Kodeksu Karno Skarbowego „czynny żal” pozwala uniknąć sankcji karnych skarbowych temu, kto dobrowolnie powiadomi fiskusa o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Sprawca musi ujawnić istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie organu powinno zostać złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Stosownie do art. 16 § 5 k.k.s zawiadomienie jest bezskuteczne jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta […]
30 lipca, 2012

Umowa zlecenia a o dzieło

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa ta może być odpłatna lub nieodpłatna. Jeśli z umowy lub z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie miał je wykonać nieodpłatnie to za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Stosownie do art. 738 Kodeksu cywilnego przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, ale tylko wtedy gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do […]
26 lipca, 2012

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za miesiąc uważa się 30 dni). O powyższych okolicznościach decyduje lekarz orzecznik ZUS. Zgodnie z art. 19 powyższej ustawy wysokość świadczenie rehabilitacyjnego wynosi : 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close