admin

1 października, 2012

Wymiar urlopu

Zgodnie z art. 154 §1 Kodeksu Pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia jak również stosownie do art. 155 §1 Kodeksu Pracy tytuły ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych […]
24 września, 2012

Podróże służbowe w jednoosobowej działalności

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie mają zastosowania przepisy dotyczące podróży służbowych. W związku z powyższym przedsiębiorca nie ma możliwości zaliczania do kosztów podatkowych ryczałtów należnych pracownikom. Wyjątek od tej zasady stanowi ryczałt na wyżywienie czyli dieta. Wyłączenie diety do kosztów podatkowych możliwe jest zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 52 PDOF ale tylko wyłącznie do wysokości określonej w rozporządzeniu tj. 23,00 Pozostałe wydatki związane z wyjazdem służbowym stanowią koszty podatkowe pod warunkiem, iż zostaną właściwie udokumentowane. Do takich kosztów możemy zaliczyć między innymi: koszty noclegu, koszty transportu.
17 września, 2012

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić nadwyżkę podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Muszą być spełnione określone warunki. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) kwota podatku naliczonego wykazanego w deklaracji musi wynikać z: 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 […]
13 września, 2012

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawiane jest pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Pracy. Pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje prawo o wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie danych zawartych w świadectwie pracy, a w przypadku odmowy skierowania sprawy do sądu pracy zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu Pracy. W treści świadectwa pracy muszą znaleźć się następujące informacje: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, wymiar czasu pracy, tryb rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, okres, za który przyznano pracownikowi […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close