Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawiane jest pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Pracy. Pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje prawo o wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie danych zawartych w świadectwie pracy, a w przypadku odmowy skierowania sprawy do sądu pracy zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu Pracy.

W treści świadectwa pracy muszą znaleźć się następujące informacje:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
 • zajmowane stanowiska,
 • wymiar czasu pracy,
 • tryb rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
 • okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 § 1 k.p.),
 • liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia,
 • okres wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczbę dni urlopu dodatkowego,
 • wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p.,
 • okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępczej,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • zajęcie wynagrodzenia w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres choroby, przewidziane w art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, a uwzględnionych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • inne informacje uzupełniające do ustalenia uprawnień pracowniczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowo na prośbę pracownika w świadectwie pracy należy umieścić:

 • informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
 • informacje o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close