Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo jak również dobrowolnie, w związku z nieobecnością w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku:

– nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

– porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

– pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  • innym chorym członkiem rodziny, w tym nad dzieckiem, które ukończyło 14 lat.

W przypadku opieki nad dziećmi zasiłek wypłaca się jednemu z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Za dzieci uważa się:

  • dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka,
  • dzieci przysposobione,
  • dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Stosownie do art. 32 ust 2 ustawy zasiłkowej za członków rodziny nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy zasiłku i przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 33 ustawy zasiłkowej zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 oraz nad dzieckiem w wieku do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem powyżej 14 lat lub innymi członkami rodziny

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close