Komu świadczenie z ubezp. chorobowego?

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa może ustalać i wypłacać odpowiednio płatnik składek lub ZUS. Upoważnienie to uzależnione jest przede wszystkim od liczby osób zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego, a także od tego, z jakiego tytułu i czy nadal świadczeniobiorca podlega temu ubezpieczeniu.

Płatnik składek jest płatnikiem zasiłków dla swoich ubezpieczonych w okresie ich zatrudnienia jeśli na dzień 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli rozpoczął działalność po tej dacie, liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia.

W liczbie osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego wg stanu na dzień 30 listopada uwzględnia się:

 • pracowników, w tym także uczniów,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które podlegają ubezpieczeniu,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu,
 • osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

W liczbie osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego wg stanu na dzień 30 listopada nie uwzględnia się:

 • osób przebywających na urlopach wychowawczych,
 • osób przebywających na urlopach bezpłatnych,
 • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Oddziały ZUS ustalają prawo i wypłacają zasiłki:

 • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
 • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nim współpracującym,
 • duchownym,
 • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close