Ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2011 r.

Ulga internetowa

Wydatki ponoszone przez podatnika w ramach ulgi internetowej podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760,00 zł.

Podatnik powinien udokumentować wydatki na internet. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego przede wszystkim:

  • dane identyfikujące kupującego,
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego usługi oraz kwotę zapłaty.

W praktyce oznacza to, że dla celów udokumentowania ulgi internetowej obecnie wystarczy zwykły rachunek, na którym będą nasze dane oraz dane sprzedawcy usługi oraz kwota, jaką zapłaciliśmy. W związku z poszerzeniem katalogu dowodów korzystania z internetu dowodem takim mogą być także przelewy na konto operatora internetowego.

Kwota odliczana od dochodu dotyczy tylko wydatków związanych z użytkowaniem internetu, niezależnie od tego, czy podatnik korzysta z niego poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym. Nie obowiązuje ograniczenie polegające na wymogu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania.

Jeśli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu. Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet. W ramach ulgi internetowej nie można odliczyć wydatków na zakup modemu.

Nie jest dopuszczalne odliczanie wydatku na internet z dokumentu wystawionego na osobę trzecią. Przykładowo właściciel mieszkania, który je wynajmuje nie może skorzystać z ulgi internetowej, jeśli z internetu korzystają najemcy mieszkania.

Ulga rodzinna

Ulga rodzinna przysługuje podatnikowi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

W zeznaniu składanym za 2011 r. w ramach ulgi rodzinnej można odliczyć od podatku maksymalnie 1.112,04 zł. na każde dziecko (556,02/6 x 12), za każdy miesiąc wychowania dziecka można odliczyć 92,67 zł. Poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych bądź wstąpiło w związek małżeński odliczenie nie przysługuje.

Odliczenia w ramach ulgi rodzinnej dokonuje się w zeznaniu rocznym podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Ulga dla krwiodawców

W zeznaniu za 2011 r. podatnicy mogą też odliczyć darowanie krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu. Wysokości wydatków na cele krwiodawstwa wystarczy udokumentować zaświadczeniem ze stacji krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Ulga na cele rehabilitacyjne

Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne ma także prawo odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Są to wydatki poniesione np. na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane/dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane/dofinansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną/dofinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

W przypadku wydatków na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, wydatków na utrzymanie przez osoby niewidome i osoby z niepełnoprawnością ruchową psa asystującego, jak też w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej służącego do dojazdów na konieczne zabiegi rehabilitacyjne nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość.

Organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mogą żądać od podatnika przedstawienia dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, przede wszystkim:

  • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
  • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisy dotyczące dokumentowania wydatków na cele rehabilitacyjne stosuje się także do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120,00 zł.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close