Różnice kursowe – PKPiR

Zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody oraz koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W sytuacji kupna lub sprzedaży walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane (art. 24c ustawy o PIT). Jeżeli nie jest to możliwe, należy wówczas przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania bądź otrzymania zapłaty (art. 24c ust.4 ustawy o PIT).

W sytuacji, gdy na rachunek walutowy przedsiębiorcy wpłynie należność w walucie obcej lub zostanie dokonana zapłata nie można mówić o kursie faktycznie zastosowanym. Nie dochodzi bowiem do faktycznej wymiany waluty. Z tego względu należy przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego transakcję. Dotyczy to również takich operacji jak pobrane opłaty bankowe, czy też pobrane lub naliczone odsetki.

W wyniku transakcji w walutach obcych często powstają różnice kursowe, które mogą być:

  • ujemne – zwiększają koszty uzyskania przychodu
  • dodatnie – zwiększają przychody

Różnice te pojawiają się, gdy dzień otrzymania zapłaty różni się od dnia powstania obowiązku podatkowego i tym samym do przeliczeń zostają przyjęte odmienne kursy walut.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close