Nowa stawka podatku CIT w 2019 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT płacony przez małych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2019 r. został obniżony z 15% do 9%. Zgodnie z nowymi przepisami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro (kwota ta po przeliczeniu wynosi 5 135 000,00 zł.). Obniżona stawka podatku będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność.

Konieczność analizowania przychodu w trakcie roku
W 2019 r. do preferencyjnego CIT nie wystarczy posiadanie statusu małego podatnika na podstawie wysokości obrotów za rok ubiegły. Nowością jest możliwość utraty uprawnień do preferencyjnej stawki CIT 9% już w trakcie roku podatkowego, jeśli wysokość przychodów za bieżący rok przekroczy równowartość 1,2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego, czyli z dnia 2 stycznia 2019 r. Oznacza to, że należy monitorować poziom przychodów w ciągu roku, a po przekroczeniu limitu przyjąć wyższą stawkę CIT.

Limit przychodów w PLN określający status małego podatnika będzie miał dwie wartości: przeliczone po kursie na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i przeliczony po kursie z pierwszego dnia roboczego bieżącego roku podatkowego.

Wyłączenie zysków kapitałowych

Preferencyjna stawka 9% CIT nie będzie dotyczyć przychodów osiągniętych ze źródła zyski kapitałowe. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży akcji, z dywidend lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie będą mogły zostać rozliczone wg obniżonej stawki CIT. Te przychody będą opodatkowane stawką podstawową 19%.

Kto nie skorzysta z 9% stawki CIT

Preferencyjna stawka CIT nie będzie dostępna dla grup kapitałowych. Dodatkowo ustawa wprowadza czasowe ograniczenia dla nowych podmiotów powstałych na skutek restrukturyzacji, takich jak:

  • spółek po podziale;
  • podatników, którzy wnieśli do innego podmiotu (w tym na poczet kapitału) składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innej firmy, jeżeli podatnik (wnoszący) posiadał udziały lub akcje w tym likwidowanym podmiocie;
  • podatników, którzy wnieśli do innego podmiotu (w tym na poczet kapitału) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro w złotówkach przeliczoną według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku;
  • firm powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;
  • firm utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną.

Podmioty te nie będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki CIT 9% w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, jak również w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close