Nieterminowa zapłata składek ZUS

Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma ustawowego terminu opłacenia składek ZUS musisz pamiętać, że skutkować to może koniecznością zwiększenia wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za zwłokę, które aktualnie wynoszą 14,50% w stosunku rocznym. Odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie od każdej zaległej składki, czyli od składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP należnych za każdy miesiąc odrębnie. Przy ich wyliczaniu należy pamiętać o prawidłowym zaokrągleniu (odsetki za zwłokę zaokrąglamy do pełnych złotych).

Odsetki są należne zawsze, gdy składki są opłacane po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od zaległości z tytułu składek za dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek jest poniżej ustawowo określonej kwoty, wynoszącej aktualnie 6,60 zł.

Odsetki należy opłacić łącznie z nieterminowo opłacanymi składkami (jednym przelewem) za dany okres, ale odrębnie na poszczególne rachunki. Nie można najpierw opłacić po terminie samych składek, a po jakimś czasie dokonać dopłaty na pokrycie samych odsetek.

Odsetki za zwłokę są należne za okres: od dnia następnego po dniu terminu płatności składek (w sytuacji, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) terminem płatności jest pierwszy dzień przypadający po tym dniu (dniach), do dnia zapłaty należności włącznie, przy czym za dzień zapłaty, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, a nie dzień złożenia dyspozycji zapłaty składek w banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy lub na Poczcie do Banku Pocztowego.

Skutkiem zapłaty składek po terminie jest ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Dotyczy to wyłącznie takiego przedsiębiorcy, który przystąpił do tego ubezpieczenia na swój wniosek.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close