Akta osobowe pracownika

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Zasady kompletowania i prowadzenia tych akta wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane.

Zgodnie z § 6 pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe, które składają się z trzech części:

w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie:

a) wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii,

b) świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

c) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy

d) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osoby niepełnoletniej, ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

e) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

f) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

w części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia , w tym:

a) umowa o pracę, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę,

b) pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami określonymi w § 4 oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, o którym mowa w art. 1295 pkt. 3, art. 178 § 2 i art. 188 Kodeksu pracy, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w tych przepisach,

d) dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,

e) dokumenty związanie z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,

f) oświadczenia dotyczące wypowiedzenie pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,

g) dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,

h) pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,

i) orzeczenia lekarskie w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,

j) umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,

k) korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją,

l) informacje dotyczące wykonywania przez pracownika

w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym:

a) oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę

b) kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,

c) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

d) umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku prac, jeżeli strony zawarły taką umowę,

e) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close